Home Kennis en ervaring

In ons kleine land met een zeer hoge bevolkingsdichtheid wordt het realiseren van infrastructuurprojecten een steeds complexer wordende aangelegenheid. Er worden hoge eisen gesteld aan het tijdig en binnen het beschikbare budget realiseren van infrastructuurprojecten, omdat de maatschappelijke druk voor snelle ingebruikname hoog is. Daarbij komt dat er veel belangen binnen een project bij elkaar komen, die allemaal even belangrijk zijn en op een evenwichtige manier moeten worden gecombineerd. Dit stelt zeer hoge eisen aan het bouwproces.

Uit een analyse van het bouwproces blijkt dat de risico’s voor vertraging in de oplevering of het uitlopen uit het budget met name worden veroorzaakt, doordat er minder aandacht is voor de “zachte kant” binnen een project. Het belang van derden en de wijze waarop met de derde partij wordt samengewerkt, waarbij een duurzame relatie een belangrijk uitgangspunt is, vormen tegenwoordig een cruciale factor in de beheersing van projecten. Het onvoldoende onderkennen van dit belang leidt veelal tot een verhoging van de investeringskosten en het uitlopen van het project. Dit ligt over het algemeen maatschappelijk en daarmee bestuurlijk erg gevoelig.

Met professioneel project- en omgevingsmanagement kunnen deze risico’s zoveel als mogelijk worden beperkt. Project- en omgevingsmanagement vraagt om specifieke competenties om alle betrokken disciplines te kunnen managen. Gedacht moet worden aan de disciplines techniek, contractering, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie, maar ook aan conditionering zoals vergunningverlening, kabels en leidingen en grondverwerving.

Competenties voor het managen van deze processen hebben vooral te maken met het intermenselijk functioneren.

Kernwoorden daarbij zijn: kennis van zaken, resultaatgerichtheid, betrouwbaarheid , maar bovenal het tot stand brengen van onderling vertrouwen. Het kweken van onderling vertrouwen is onmisbaar om een duurzame relatie tot stand te brengen.

Als deze disciplines op een verantwoorde manier worden gemanaged, worden daarmee de risico’s voor het uitlopen van het project in tijd en geld beperkt. Ook het bouwproces verloopt daardoor op een beheerste manier.

Door een jarenlange opgebouwde civiele expertise in lijn-en projectmanagement , ondermeer in het 2e Coentunnelproject, wil Maarschalkerweerd Management uw partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen.
Actualiteit
Info@zichtopinfra.nl | Contact | Routebeschrijving
Contact